ALGEMEEN

De financiële wereld is sterk in ontwikkeling en dit heeft zijn impact op de dienstverlening van het bankwezen. Dit is de achterliggende jaren al goed merkbaar geweest en zal de komende jaren verder duidelijk worden. Zaken als een sterke toename van beperkende wet- en regelgeving, de achterliggende crisis en een alsmaar voortgaand streven naar verdere kostenefficiency zijn hier zondermeer debet aan.

Banken willen (moeten) enerzijds steeds meer weten en vastleggen over hun klanten maar hebben daarnaast steeds minder tijd voor persoonlijke aandacht en begeleiding van ondernemers. De financieringsbereidheid en risicoperceptie zijn sterk afgenomen terwijl de standaardisatie verder is toegenomen. Maatwerkfinancieringen en advies op maat zijn dan ook afgenomen. Afhankelijk van de omvang en de financiële situatie van uw onderneming zult u deze veranderingen duidelijk hebben bemerkt.

Als ervaren ex-bankiers kennen wij het bankwezen door en door. Door deze kennis (zowel van de bankiers als de financieringsinstrumenten) kunnen wij de vertaalslag maken vanuit uw vraagstelling/behoefte naar de bancaire mogelijkheden en vereisten. Indien uit onze analyse echter blijkt dat bancaire financiering niet de meest passende financieringswijze is, hebben wij tevens een uitgebreid netwerk van mogelijke alternatieve financieringsmogelijkheden (private equity, informal investors, crowd funding ed), ook deze financieringstrajecten verzorgen en begeleiden wij graag voor u.

BEGELEIDING BIJ FINANCIERINGEN

Het verkrijgen van een passende financiering tegen goede voorwaarden en condities is de laatste jaren steeds lastiger geworden. Van groot belang hierbij is dat u de juiste vraag, op de juiste manier aan het juiste loket stelt.

Juiste vraag

Uitgaande van uw investeringsplannen en uw exploitatie- en liquiditeitsbegroting voor de komende perioden bepalen wij samen met u uw financieringsbehoefte, daarbij kijken wij nadrukkelijk naar de te verwachten toekomstige ontwikkeling hiervan. Op basis van deze bevindingen (rekening houdende met diverse scenario’s) en onze kennis van verschillende financieringsinstrumenten, bepalen wij samen de gewenste financieringsstructuur.

Juiste manier

Wij verzorgen de gehele documentatie naar de bank. Deze bestaat enerzijds uit diverse cijfermatige informatie (jaarrekeningen, prognoses ed.) maar heel belangrijk hierbij is een goede presentatie van u en uw bedrijf. De bank dient uw business en uw onderscheidend vermogen immers ook daadwerkelijk te begrijpen en eist daarnaast een goede onderbouwing van uw plannen. Op basis van deze informatie zal een beeld gevormd worden omtrent de realiseerbaarheid van uw plannen.

Juiste loket

Wij kennen de verschillende banken maar kennen daarnaast ook de mensen achter de bank (de bankiers). Door onze relatie met hen zijn wij in de gelegenheid uw financieringsaanvraag bij de juiste persoon aan te bieden en heeft uw aanvraag een ‘streepje voor’.

De verschillen tussen de financieringsaanbiedingen welke worden ontvangen, brengen wij duidelijk in kaart, uiteraard geven wij daarbij voorstellen ter verbetering (zowel qua structuur, zekerheden als condities) en adviseren wij u hieromtrent. Doel hiervan is dat u weloverwogen de beste aanbieding kunt accepteren.

DESKUNDIGE IN OFFERTE TRAJECTEN

Hoewel wij graag zo vroeg mogelijk bij (her)financieringstrajecten worden betrokken zijn wij, als gevolg van onze ruime kennis en ervaring met bancaire financieringen, uitstekend in staat om financierings-aanbiedingen te beoordelen en aanbevelingen te geven ten aanzien van structuur, zekerheden en condities. Ook kunnen wij de verschillen tussen aanbiedingen voor u inzichtelijk maken en u een onafhankelijk advies geven.

BEGELEIDING BIJ BIJZONDER BEHEER

Als de winstgevendheid onder druk staat en de continuïteit in gevaar komt, kunt u geconfronteerd worden met het feit dat uw ‘dossier’ wordt overgedragen naar een speciale afdeling van de bank, veelal genaamd Bijzonder Beheer. De Bank gaat korter op de bal spelen, wil meer en beter geïnformeerd worden en zal aanvullende voorwaarden stellen. Deze aanvullende voorwaarden kunnen gelden t.a.v. de aan te leveren stukken maar ook ten aanzien van de zekerheden, de beschikbaarheid van de financiering en uw betrokkenheid.

Om u in een dergelijke fase niet te veel af te leiden van uw hoofdtaak, het ondernemen, de ratio te bewaren en om een professioneel gesprekspartner te zijn, staan wij u graag met raad en daad bij. Wij spreken de taal van de bank en weten wat wel en niet kan/mag. Wij verzorgen de informatiestroom naar de bank en zorgen dat we met elkaar in gesprek blijven om zodoende de tijd en gelegenheid te krijgen om het tij te keren.

Ook bij dit laatste, herstel en/of verbetering van de winstgevendheid, hebben wij een ruime ervaring en ondersteunen wij u graag.

Regulier overleg met uw bank

Uitgaande van de gedachte dat het behouden van en goede relatie met uw bank in wederzijds belang is, schuiven wij graag aan bij deze gesprekken. Naast het agenderen en initiëren van deze overlegmomenten zorgen wij ook voor een zinnige agenda en de begeleidende informatievoorziening. Doel hiervan is elkaar op de hoogte houden en om vervelende verrassingen zo veel mogelijk te voorkomen. Op deze manier bouw je als ondernemer een positief trackrecord op en zorg je ervoor dat je in gesprek blijft met je (veelal) belangrijkste financier.

Financieringsscan

Als een eerste kennismaking met onze dienstverlening hebben wij de financieringsscan ontwikkeld. Aan de hand van een beperkte informatiebehoefte geven wij u beknopt onze eerste bevinding weer. Aan de hand van uw huidige en toekomstige financieringsbehoefte geven wij onze visie op uw financieringsstructuur, de huidige zekerheden en de condities. Deze scan rapporten wij u in een beknopte samenvatting met daarin duidelijke aandachtspunten en verbetervoorstellen.

Wat ons betreft kan de financieringsscan een prima rol vervullen om elkaar te leren kennen. Afhankelijk van de complexiteit en het vervolgtraject zien wij de kosten dan ook regelmatig als investering in een toekomstige samenwerken.